29.09.2017
Pergamon
29.09.2017
Ephesus or Pergamon